Policies

Kvalitets-, Miljø- og HMS-policy

Med kvalitet i fokus

Målsetting for Aqua & Care AS er å levere produkter og tjenester innenfor bedriftens satsingsområder som oppfyller både kunders og våre interesseparters krav, forventninger og behov på så vel kort som lang sikt. Produktene og tjenestene skal også oppfylle krav satt av myndigheter og av bedriften selv. Aqua & Care skal leverer det kundene trenger til sine UV-anlegg. Med bred kompetanse innen fagfeltet skal vi hjelpe kundene uansett hvilke anlegg de har, og levere produkter av høy kvalitet, til konkurransedyktige priser og med personlig oppfølging. Dette skal sikres gjennom etablerte kvalitetsmål. Vi har etablert vårt ledelsessystem med basis i organisasjonens visjon og verdier, herunder våre Etiske retningslinjer (CoC), samt med fokus på å overholde lover og forskrifter som til enhver tid gjelder for virksomheten. Kvalitet og pålitelighet skal prege vår virksomhet, når det gjelder tjenesteyting, mennesker og vår måte å arbeide på.

Dette sikres ved:

 • at vi har en policy som bygger på prinsippet om kontinuerlige forbedringer
 • at vi er lydhøre for interne og eksterne kunders forventninger og behov. «Rett kvalitet» oppnår vi ved å oppfylle disse «helt fra begynnelsen». Våre kunders tilfredshet følges opp jevnlig.
 • at det gjennomføres regelmessig målinger og evalueringer

Vårt ledelsessystem for Kvalitet er utarbeidet og sertifisert iht. ISO 9001:2015

Med aktivt miljøfokus i alle prosesser

Aqua & Care AS har utarbeidet miljøprosedyrer og -rutiner som sikrer at vi på alle plan i vårt arbeid med service og vedlikehold av UV-anlegg og salg av UV-relaterte produkter, har et aktivt miljøfokus som bidrar til å redusere både egne og våre interesseparters miljøbelastning.

Dette skal bidra til at prosedyrer og rutiner sikrer at:

 • vesentlige miljøaspekter kartlegges og kriterier for miljøpåvirkning defineres, inkludert fokus på livsløps-perspektiv og bærekraft
 • virksomheten tenker miljøforebyggende i alle sine prosesser, og prioriterer vurdering og evaluering av miljørisiko og –muligheter
 • virksomheten har et engasjement for å overholde sine samsvarsforpliktelser på alle nivå og i alle prosesser (lovkrav, kundekrav, interne krav etc)
 • virksomheten har et system som aktivt bidrar til fokus på kontinuerlig miljøforbedring
 • konkrete miljømål defineres, måles og forbedres, og sikrer derav at virksomheten styres på en måte som gir mest mulig effektiv bruk av energi og råvarer, og at det jobbes systematisk for å redusere utslipp til luft, vann og jord. Våre hovedsatsningsområder for beskyttelse av miljøet er;
  • Profilere miljøfordelene med våre produkter og tjenester
  • Redusere avfall og økt kildesortering
  • Økt grad av miljøvennlige produkter ved innkjøp
  • Redusere utslipp til luft
 • de ansatte involveres i miljøarbeidet og det gis nødvendig opplæring
 • virksomheten har en åpen, konstruktiv og proaktiv kommunikasjon med underleverandører og andre relevante interesseparter ifht aktuelle miljøaspekt og samsvarsforpliktelser

Vårt ledelsessystem for Miljø er utarbeidet og sertifisert iht. ISO 14001:2015

Et arbeidsmiljø med fokus på sikkerhet og trivsel

Aqua & Care AS sitt mål med HMS-arbeidet er å skape en arbeidsplass som fremmer sikkerhet, helse og trivsel for hver enkelt medarbeider. Vi skal arbeide forebyggende og langsiktig med HMS som en integrert del av den daglige virksomheten. Vi skal i all vår virksomhet være i samsvar med gjeldende lover og forskrifter, og jobbe systematisk for å oppfylle de krav det offentlige og andre setter for å ivareta et godt og sikkert arbeidsmiljø.

I tillegg skal bedriften i all sin virksomhet handle på en etisk, bærekraftig og sosialt ansvarlig måte for å hindre skader på mennesker og arbeidsmiljø.

Målet er en HMS-standard som gir de ansatte et best mulig fysisk og psykologisk arbeidsmiljø.

Gjennom systematisk HMS-arbeid skal vi sikre en god og trygg arbeidsplass, redusere arbeidsrelatert sykefravær, og minimalisere faren for at det skjer ulykker og skader.

Aqua & Care AS sitt ledelsessystem for arbeidsmiljø skal utarbeides med aktiv deltakelse fra de ansatte. Dette skjer gjennom kontinuerlig og målbart forbedringsarbeid via aktivt system for tilbakemeldinger og avviksregistreringer, samt regelmessig evalueringer og revisjon.

Vårt ledelsessystem for Arbeidsmiljø/HMS er utarbeidet og sertifisert iht. ISO 45001:2018

Er du interessert i å bli kunde hos oss? 

Fortell oss hva vi kan hjelpe deg med, så kontakter vi deg for en uforpliktende prat!