Salgsbetingelser

Salgsbetingelser

1. AVTALEN
Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende.

2. PARTENE
Selger er: Aqua & Care (Org.nr: 9853 15 310), og betegnes i det følgende som selger/selgeren.

Kjøper er: Det selskapet eller privat person som utfører bestillingen, eller er skrevet opp som kjøper ved bestilling, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

3. PRIS
Den oppgitte prisen for varen og tjenester er eks. mva, frakt og eventuelt andre gebyrer, med mindre noe annet er oppgitt. Ved bestilling vil total pris inklusive mva vises. Frakt og forsikring tilkommer alle ordrer. Det tas forbehold om feile priser, endring i valuta, leverandørers priser og annet som kan endre prisen ved bestilling.
Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra selger og/eller selgers partnere, i annonser o.l. eller nettbutikken som er større en 15% av normal utsalgspris, kan selger ensidig slette eller avvise ordre. Slike feil må imidlertid korrigeres i løpet av rimelig tid etter at feilen ble oppdaget.

4. AVTALEINNGÅELSE
Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.
Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

5. BETALINGEN
Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.
Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.
Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på 14 dager dersom annet ikke er avtalt.
Selger forbeholder seg eiendomsretten til varen iht pantelovens §3-14 og §3-22, inntil kjøpesummen med tillegg av eventuelle renter og omkostninger i sin helhet er betalt.

6. LEVERING
Alle leveringstider anses som veiledende. Når leveringstid anslås i antall dager, er dette i antall virkedager. Befrakters tid kan komme i tillegg. Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt varen.
Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til kjøper uten unødig opphold og senest 70 dager etter bestillingen fra kunden. Dette gjelder ikke dersom forhold utenfor selgers kontroll forhindrer leveranse. Varen skal leveres hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

7. RISIKOEN FOR VAREN
Risikoen for varen går over på kjøper når han, eller hans representant, har fått varene levert i tråd med punkt 6. Dette gjelder ikke dersom kjøper benytter seg av egen speditør/fraktfører. Da overføres risikoen for det leverte når varen(e) blir overlevert til fraktfører.

8. ANGRERETT
Angrerettloven gjelder ikke for kjøp/avtaler mellom virksomheter. Selger gir ikke angrerett på leveranse av produkter, så fremt annet ikke er skriftlig avtalt.

9. FORSINKELSE OG MANGLENDE LEVERING
Selger forsøker alltid å levere varer så hurtig som mulig. Ved uventede forsinkelser, vil selger kontakte kjøper med forklaring på forsinkelse.

10. MANGEL VED VAREN – KJØPERENS RETTIGHETER OG REKLAMASJONSFRIST
Ved salg i næring kan det avtales kortere reklamasjonsregler enn hva som fremgår av kjøpsloven (jf. Kjøpsloven §3). Dersom annet ikke er avtalt, selges produktene med 12 måneders reklamasjonsfrist for feil/mangler.
Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes selgeren muntlig eller skriftlig. Av bevishensyn anbefaler vi at reklamasjonen sendes selgeren skriftlig via e-post, eller via kontaktskjema på nettsiden.
Hvis selger på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med selgeren, må selger selv dekke omkostningene.

Alle returer/reklamasjoner må godkjennes av selger. Kjøper plikter å sende varen forsvarlig tilbake til selger ved reklamasjon.

11. SELGERENS RETTIGHETER VED KJØPERENS MISLIGHOLD
Dersom kjøperen er næringsdrivende og ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller lover, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i kjøpsloven kapittel 7 etter omstendighetene holde tilbake ytelser, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.
Dersom kjøperen er privat person ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

OPPFYLLELSE
Selger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen.

HEVING
Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side.

RENTER VED FORSINKET BETALING/INKASSOGEBYR
Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til Kjøper som da kan bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

GEBYR VED UAVHENTEDE FORSKUDDSBETALTE OG IKKE-FORSKUDDSBETALTE VARER
Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, vil selger belaste kjøper for alle fraktkostnader knyttet til ordren.

12. GARANTI
Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning.

ANSVAR VED INNSTALLASJON AV UTSTYR
Selger fraskriver seg ansvar dersom utstyr installert eller montert feil av andre enn selger selv fører til skade på utstyr eller at utstyret ikke fungerer slik som det er ment å virke. Oppstår skade på utstyr som følge av feil installasjon utført av andre enn selger, vil dette ikke medføre garantiansvar eller ansvar for 3. parts økonomiske tap.
13. PERSONOPPLYSNINGER
Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

14. FORCE MAJEURE
Er Selger forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering, eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den, så som ved brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta- restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivstoff, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er selgeren fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

15. KONFLIKTLØSNING
Enhver tvist eller uoverensstemmelse vedrørende denne avtalen skal søkes løst i minnelighet og hver av partene skal etter beste evne søke å bidra til en forhandlingsløsning.
Tidligst 30 dager etter at en av partene skriftlig har krevd forhandlinger, og uten at dette har ført frem til en løsning, kan partene bringe en tvist inn for domstolene for forliksklage eller stevning. Bergen tingrett er verneting ved eventuell behandling for tingrett.

16. ENDRINGER OG OPPDATERINGER I AVTALEN
Selger forbeholder seg retten til å når som helst endre vilkårene i denne avtalen, uten å måtte varsle om dette.

Oppdatert 12.05.2020

Er du interessert i å bli kunde hos oss? 

Fortell oss hva vi kan hjelpe deg med, så kontakter vi deg for en uforpliktende prat!